วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ คือผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, หรือแผ่นดินถล่ม) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วม การเกิดพายุ (วาตภัย) การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

ภาวะโลกร้อน

ปัญหาภาวะโลกร้อน


แผ่นดินไหว
เอลนีโญ่ภัยแล้งอุทกภัยคลื่นพายุพัดชายฝั่งสึนามิดินถล่ม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศGeo-Infoemetic Technology

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (RS, GIS, GPS) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร การใช้ที่ดิน ผังเมือง ชุมชน และภัยพิบัติ เทคโนโลยีนี้ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คลิ๊กที่นี่
1.ระบบสำรวจข้อมูลระยะไกล คลิ๊กที่นี่
2.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
3.ระบบกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม คลิ๊กที่นี่
ระบบRS


ระบบGIS


ระบบGPS