วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนที MAP

แผนที่คือสิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่
ตาม ธรรมชาติและส่วนที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้น โดยนำมาแสดงลง
ในพื้นราบจะเป็น กระดาษหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบน
ด้วยการย่อส่วนให้เล็กลงตาม ขนาดที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัย
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง มาตราส่วน
และสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้การอ่านลักษณะภูมิประเทศได้ถูกต้องและ
แม่นยำยิ่ง ขึ้น หรือ “แผนที่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการใช้ศึกษา
วิชาภูมิศาสตร์ เพราะ ช่วยประหยัดเวลาเปรียบเสมือนเป็นชวเลข
(Short Hand) ที่ยอดเยี่ยม ที่สุดของนักภูมิศาสตร์
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ได้ความหมายไว้ว่า “แผนที่คือการนำ
เอาภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกหรือบางส่วนมาย่อ ลงบน
กระดาษหรือวัตถุที่แบนราบตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งประกอบ
ด้วยสิ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย
ใช้สี เส้นและรูปแบบ เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งเหล่านั้น”
ส่วนแผนผังต่างกับแผนที่ซึ่งมิได้ใส่รายละเอียดทางธรรมชาติ
ลงไปให้ เห็นปรากฏบนกระดาษแบนหรือวัตถุแบน
การอ่านแผนที่ คือ การค้นหารายละเอียดบนภูมิประเทศซึ่ง
รายละเอียด บนภูมิประเทศดังกล่าวนี้หมายถึงสิ่งต่างๆ บน
ผิวพิภพ ที่ปรากฏตาม ธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดจากแรงงานของ
มนุษย์ แผนที่ที่ดีที่ทันสมัยย่อม ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างมาก
ในการหารายละเอียดของภูมิประเทศแบบ ต่างๆ ข้อสำคัญ
ผู้อ่านจะต้องทราบ มีดังต่อไปนี้ เครื่องหมายที่ใช้แทนลักษณะ
ภูมิประเทศหรือสีที่ใช้เป็นสัญลักษณ์
ลักษณะภูมิประเทศ
กริด และอาซิมุทส์
มาตราส่วน และทิศทาง
เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นตาม
ธรรมชาติ และ กิจกรรมของมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น การอ่าน
แผนที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก สิ่งที่ จะต้องจดจำก็คือ คำตอบ
ถูกต้องโดยสมบูรณ์หรือผิดโดยสิ้นเชิง ตามความ หมายของ
แผนที่ที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้เข้าใจได้โดยอัตโนมัติ ในเมื่อมี
ความรู้ที่จะอ่านได้
การแบ่งชนิดของแผนที่ ถ้าจะนับแผนที่ที่ใช้กันทั้งหมดมีเป็น
ร้อยชนิด โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1. แผนที่แบบแบน (Planimetric Maps) คือ
แผนที่ที่แสดงพื้นผิวของโลก ในทางราบ ไม่แสดงความสูง
ไว้ให้ประโยชน์มากในการใช้แสดงตำแหน่ง
หาระยะในทางราบและเส้นทาง
2. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Maps)
คือแผนที่แสดงพื้นผิวโลกให้ เห็นความสูงต่ำด้วย ให้คุณ
ประโยชน์กว่าแบบแบน แต่เสียเวลาและแรงงาน ในการจัด
ทำมาก แผนที่แบบนี้มีรายละเอียด เช่นเดียวกับแผนที่แบบแบน
3. แผนที่ภาพถ่าย (Photo Maps) คือผลิตผลจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือโมเซค (Mosaic) ซึ่งมีเส้น
โครงพิกัด นามศัพท์และรายละเอียดประจำ ขอบระวาง
ประกอบไว้ด้วย แผนที่แบบนี้ให้คุณประโยชน์มาก สามารถ
ถ่าย ทำได้รวดเร็ว แต่มีความยากในการอ่าน และไม่สามารถ
สังเกตหาความสูง ต่ำของภูมิประเทศได้โดยชัดเจน ต้อง
ใช้กล้องกระจกหรือแว่นขยาย ประกอบการดูจะเห็น
ภาพสามมิติชัดเจน

ตัดตอนจาก ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2537,
การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ,
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น: